You are currently viewing 5 myter om digital ledelse
Businessman holding global data network and analyzing sales data and economic growth. Technology and business strategy. Digital marketing on interface hologram screen.

5 myter om digital ledelse

Blogginnlegg og innhold ihht avtale med Ledernytt. Se Ledernytt.no for flere artikler og business content.

5 myter om digital ledelse

I den urolige og usikre tiden vi er inne i, med medarbeidere på hjemmekontor og ledergrupper spredd på forskjellige lokasjoner – utløser dette, for de aller fleste, en stor endring i ledelse. For en uke siden var alle i en “stresstest”, hvor bl.a. utstyr og teknologi får høy prioritering. Men hva med menneskene – og hvorfor blir ikke de minst like høyt prioritert?

Trodde du kanskje at digital ledelse kun handler om teknologi og at det kun er for ledere med mye teknologikunnskap? Da må du tro om igjen. Digital ledelse handler først og fremst om mennesker og samarbeid. Og hvis du ønsker å lykkes med digital ledelse, må du tørre å jobbe annerledes – for teknologien endrer hva som er god ledelse.

Digital ledelse er lederskap som handler mer om mennesker enn det gjør om teknologi. Det er en ny form for lederskap som man trenger å ta til seg og utvikle for å lykkes.

LederNytt har snakket med Jostein Christian Dalland, tidligere konserndirektør i Storebrand, om forskjellige myter rundt dette med digital ledelse. Han forteller om fem myter om digital ledelse – og hva som er avgjørende for å kunne lykkes med digital ledelse i fremtiden.

Dalland mener at viktige forhold for å kunne utvikle sitt digitale lederskap er å være nysgjerrig på ny teknologi og hva den kan gjøre for din virksomhet. I tillegg til fokus på å skape verdi, må man være endringsvillig og vise handlekraft ved å tørre å prøve ut nye ting og lage en kultur der det er lov å prøve og feile.

Myte 1: Digitale ledere er teknologer som vet det meste

Ifølge Dalland dreier den først myten seg om at mange tenker at digital ledelse handler om teknologi og at digitale ledere er teknologinerder som sitter med svarene. Men digital ledelse er lederskap som handler mer om mennesker enn det gjør om teknologi. Det er en ny form for lederskap som man trenger å ta til seg og utvikle for å lykkes.

–Det handler om hvordan man bruker digitalisering og teknologi for å skape verdi og, ikke minst, om hvordan man samhandler og samarbeider på. Man må faktisk jobbe annerledes og sette andre typer mål for å lykkes med digitalt lederskap. Digitalt lederskap handler i stor grad om nye måter å arbeide på og tilsvarende nye måter å lede på. Bare noe så enkelt som å jobbe sammen i samme dokument, som for eksempel Google docs, endrer hvordan vi samarbeider på og dermed ledelse. Denne form for samarbeid krever at man må finne ut av hvem som setter siste punktum, hvem som sier at nå er vi ferdig og hvem som bidrar på hvilke områder. Det krever en annen måte å samarbeide på enn det har vært tidligere hvor man hadde en som var ansvarlig for å levere denne leveransen. Hvordan vi skaper verdi i interaksjon med andre er under endring. Tilsvarende vil samhandlingsplattformer bli stadig viktigere for å skape verdi. En studie fra Deloitte (Deloitte Global Human Capital Trends Survey 2018) viser at hele 70 prosent regner med at samhandlingsplattformer vil øke betydelig fremover. Hvordan vi jobber endres av teknologien, og med dette endres også ledelsen.

LES OGSÅ: Digital strategi er ditt ansvar som leder

Myte 2: Digital ledelse er det samme som digitalisering og transformasjon

–Myte nummer to er at mange tror at digital ledelse er et annet ord for digitalisering og transformasjon. Det stemmer ikke. Digital ledelse handler først og fremst om ledelse, mens digitalisering ofte handler om hvordan digitalisere prosesser eller digitalisere eksisterende måter å jobbe på. Det digital ledelse har med dette å gjøre handler om endringsdelen av det å ta i bruk ny teknologi, om ledelse av transformasjonen eller omstillingen. Det krever også at man har en god forståelse av hva det betyr, for hvordan skape verdier eller gjøre jobben på en annen måte enn tidligere.

–Digital transformasjon er den endringen som er nødvendig for å skape denne verdien – det vil si gjøre noe nytt, se på nye forretningsmodeller eller andre prosesser som skaper mer verdi. God forståelse for digitalisering og digital transformasjon vil være viktig både for dagens og morgendagens ledere, men selve utøvelsen er det som definerer digital ledelse. Sentralt for digital ledelse er derfor et betydelig økt fokus på forretnings- og organisasjonsutvikling.

Myte 3: Digital ledelse er mest relevant for IT og IT-utvikling

Dalland mener at for mange snakker om at digital ledelse er mest relevant for det som har med IT eller IT-utvikling å gjøre, at digital ledelse ofte handler om ledelse av digitale initiativer. Dette stemmer ikke. Digital ledelse gjelder alle deler av ledelse som omhandler bruk av ny teknologi, og dermed i alle funksjoner og prosesser. Det handler om hvordan digital ledelse i enda større grad er verdi- og målstyrt mer enn leveranse- og oppgavestyrt.

–Digital ledelse handler om hvordan man strategisk og operativt leder når teknologi går fra å være en støttefunksjon til å være kjernen. Spørsmålet blir om hele IT-avdelingen og IT-begrepet egentlig må endres til å reflektere at denne funksjonen nå er et nav i de fleste virksomheters verdiskapning og ikke en støttefunksjon. Å tenke på digital ledelse begrenset til IT og utvikling blir helt feil, og vil hemme virksomhetens utvikling.

–Fremtidens lederskap vil ha digital ledelse som et nav – tilsvarende som strategi, kommunikasjon og målstyring er sentrale lederoppgaver. Det handler om hvordan benytte teknologi mer effektivt for både kundene og de ansatte, og hvordan styrke effektiv samhandling internt og eksternt.

Myte 4: Digital ledelse er et verktøy for mellomledere for å effektivisere og automatisere

–At mange anser at digital ledelse er mest relevant for mellomledere, er en farlig oppfatning. Digital ledelse bør være noe ethvert styre bør bruke betydelig tid på, og har en kompetanse på. Det er også helt avgjørende at toppledelsen har nødvendig kompetanse for hvordan teknologi best kan støtte valgt strategi og hva dette betyr for organisasjonen, inkludert ledelse.

–Å anse at digital ledelse først og fremst handler om effektivisering blir veldig snevert og kortsiktig. Det handler om innovasjon samt vekst for økt verdiskapning i tillegg til effektivisering og automatisering. En feil mange virksomheter gjør er å ikke anerkjenne hvordan digital ledelse krever ny kompetanse bygget på andre prinsipper med kunden i sentrum og teknologi som muliggjører.

Myte 5: Digital ledelse er først og fremst å gi sine ansatte tillit og tørre å tre til side

Dalland forteller om den siste myten som går på dette med autonomi og det med blant annet selvstyrende team.

–Digital ledelse handler definitivt om å gi frihet – men også å være tett på. Det er en balansegang der man gir større tillit til de som har fått ansvaret, men man må samtidig være veldig tett på spesielt med tanke på måloppnåelse. I dette mener jeg at digital ledelse krever mer ledelse og ikke mindre. Dette er kanskje et paradoks for mange. Det er et nytt felt innen ledelse som egentlig er ganske ungt, og er det noe digitalisering og transformasjon krever, så er det ledere som er villige til å lede, engasjere seg og gjøre de nødvendige samt tøffe prioriteringene. Digital ledelse er langt mer tverrfaglig enn den tradisjonelle ledelsen som er basert på funksjoner og hierarkiske strukturer. Digital ledelse må bevisst utvikles, og mye av veien blir til mens man går. De beste vil dog raskere gjenkjenne hva som kreves og ta grep. Det finnes digitale ledere innen både offentlig og privat næringsliv, og både Skatteetaten og RiksTV er spennende virksomheter innen digital ledelse.

LES OGSÅ: Digitalisering gir ny dynamikk i ledergruppen

Oppsummert om digital ledelse

Digital ledelse handler om ledelse av mennesker, ikke teknologi, om hele virksomheten, ikke kun IT, om tillittbasert målstyring og endringsledelse. Og fremfor alt handler det om at styret og ledelse må sette digital ledelse på den strategiske agendaen.

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES       FOTO: INGAR NÆSS, STUDIOF2.NO