Salgsbetingelser

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra KontorTeknologi AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. 

Kunder

KontorTeknologi AS selger kun til Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. KontorTeknologi AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i KontorTeknologi AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisning vil følge med og være tilgjengelig på produsentens hjemmeside, samt produktets side på KontorTeknologi AS sine hjemmesider https://kontortek.no 

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder KontorTeknologi AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra KontorTeknologi AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan KontorTeknologi AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Alle priser er oppgitt eks. mva, og fraktkostnader. Dersom Virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til KontorTeknologi AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på KontorTeknologi AS eller Partner sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Dersom leveringen blir forsinket har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager – dersom varene allerede er betalt. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser pr fakturakreditt 14 dager. Det tas forbehold om godkjent kredittvurdering. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder KontorTeknologi AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot forhåndsbetalt faktura.

Salgspant – Eiendomsrett

KontorTeknologi AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med KontorTeknologi AS eiendomsrett av Virksomheten og holdes adskilt fra Virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har KontorTeknologi AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når KontorTeknologi AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. Ved fysiske skader på vare så må embalasje ikke kastes for hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon og garanti

Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Garantien er gyldig i Norge. KontorTeknologi AS gir ikke Virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. 

Erstatningsansvar

KontorTeknologi AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor KontorTeknologi AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er det Produsenten erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. 

Kringkastingsavgiften

Finansieringen av NRK vil fra og med 1. januar 2020 gå over statsbudsjettet, og midlene vil bli hentet inn i form av skatt og avgifter, på lik linje som med andre offentlige tjenester. Dermed er alle allerede med på spleiselaget. Det blir ingen egen avgift for bedrifter, skoler o.l.

Oppfølging pr epost

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.
Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Force Majeure

Er KontorTeknologi AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos KontorTeknologi AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er KontorTeknologi AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Asker og Bærum Tingrett som vedtatt verneting.